ΟΙΚΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ   Home of the Greek Bible  ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ


Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ
( ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ )

Τὸ κείμενο ποὺ δημοσιεύουμε ἐκδίδει ἡ Ἀποστολικὴ Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Σύντομα θὰ εἶναι διαθέσιμο σὲ μορφὴ
chm γιὰ ἀποθήκευση (download).
 

ΓΕΝΕΣΙΣ ||| ΕΞΟΔΟΣ ||| ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ ||| ΑΡΙΘΜΟΙ ||| ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ


ΙΗΣΟΥΣ ΝΑΥΗ ||| ΚΡΙΤΑΙ ||| ΡΟΥΘ ||| ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α ||| ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β ||| ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ ||| ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ ||| ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α ||| ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β ||| ΕΣΔΡΑΣ Α ||| ΕΣΔΡΑΣ Β ||| ΝΕΕΜΙΑΣ ||| ΤΩΒΙΤ ||| ΙΟΥΔΙΘ ||| ΕΣΘΗΡ ||| ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α ||| ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β ||| ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ


ΨΑΛΜΟΙ ||| ΙΩΒ ||| ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ ||| ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ ||| ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ ||| ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ ||| ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ


ΩΣΗΕ ||| ΑΜΩΣ ||| ΜΙΧΑΙΑΣ ||| ΙΩΗΛ ||| ΟΒΔΙΟΥ ||| ΙΩΝΑΣ ||| ΝΑΟΥΜ ||| ΑΜΒΑΚΟΥΜ ||| ΣΟΦΟΝΙΑΣ ||| ΑΓΓΑΙΟΣ ||| ΖΑΧΑΡΙΑΣ ||| ΜΑΛΑΧΙΑΣ


ΗΣΑΪΑΣ ||| ΙΕΡΕΜΙΑΣ ||| ΒΑΡΟΥΧ ||| ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ ||| ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ ||| ΙΕΖΕΚΙΗΛ ||| ΣΩΣΑΝΝΑ ||| ΔΑΝΙΗΛ ||| ΜΑΚΑΒΑΙΩΝ Δ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Ἡ μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα παρέχει τὸ ἀρχαιότερο σωζόμενο κείμενο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης σὲ ὁποιαδήποτε γλῶσσα. Εἶναι πιὸ αὐθεντικὴ ἀπὸ τὴν σημερινὴ ἑβραϊκὴ βίβλο, ἡ ὁποία μετὰ Χριστὸν ὑπέστη ραββινικὲς ἀναθεωρήσεις, ἐνῶ δὲν διασώζεται στὴν πρωταρχική της μορφή.

   Τὴν ἔκδοση τῶν Ἑβδομήκοντα χρησιμοποιοῦσαν οἱ συγγραφεῖς τῆς Καινῆς Διαθήκης, καὶ στὴν δική της ὁρολογία εἶχε διαμορφωθεῖ ἡ σκέψη τους. Τὴν ἔκδοση τῶν Ἑβδομήκοντα χρησιμοποιοῦσαν ἐπίσης οἱ μεταγενέστεροι Ἕλληνες Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Ὅλες οἱ Ὀρθόδοξες μή-ἑλληνόφωνες Ἐκκλησίες καὶ οἱ περισσότερες ἀλλόδοξες μετέφεραν τὴν Παλαιὰ Διαθήκη στὴν γλῶσσα τους ἀπὸ τοὺς Ἑβδομήκοντα. Ἡ μετάφραση αὐτὴ θεωρεῖται ἀπὸ τοὺς Ὀρθόδοξους λαοὺς θεόπνευστη.
ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ἐνημερώσεις (Updates)

Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ