Home Page

On Line Library of the Church of Greece
Rβnduiala Ceasurilor Sfintelor Paşti

 

Se cuvine a şti că, ξncepβnd din Sfβnta şi Marea zi a Duminicii Paştilor, pβnă ξn Sβmbăta următoare, nu se citeşte rβnduiala obişnuită a Ceasurilor, a Pavecerniţei şi a Miezonopticii din Ceaslov, ci ea este ξnlocuită cu următoarea rβnduială:

Preotul, zice din Sfβntul Altar:

 Binecuvβntat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum şi pururea şi ξn vecii vecilor.

Cβntăreţii: Amin.

Şi ξndată cβntă troparul:

Hristos a ξnviat din morţi cu moartea pe moarte călcβnd şi celor din morminte viaţă dăruindu-le (de trei ori).

Ξnvierea lui Hristos văzβnd să ne ξnchinăm Sfβntului Domnului Iisus, Unuia Celui fără de păcat. Crucii Tale ne ξnchinăm, Hristoase, şi Sfβntă Ξnvierea Ta o lăudăm şi o slăvim; că Tu eşti Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu ştim, numele Tău numim. Veniţi toţi credincioşii să ne ξnchinăm Sfintei Ξnvierii lui Hristos, că iată a venit prin Cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvβntβnd pe Domnul, lăudăm, Ξnvierea Lui, că răstignire răbdβnd pentru noi, cu moartea pe moarte a călcat (de trei ori). 

Apoi se citeşte acest Ipacoi, glasul al 4-lea:

Venit-au mai ξnainte de zori cele ce au fost cu Maria şi găsind piatra răsturnată de pe mormβnt, auzit-au de la ξnger: Pentru ce căutaţi printre morţi, ca pe un om, pe Cel ce este ξntru lumina cea pururea fiitoare? Vedeţi giulgiurile cele de ξngropare! Alergaţi şi propovăduiţi, că S-a sculat Domnul, omorβnd moartea, că este Fiul lui Dumnezeu, Cel Ce mβntuieşte neamul omenesc.

Apoi Condacul, glasul al 8-lea: 

De Te-ai şi pogorβt ξn mormβnt, Cel ce eşti fără de moarte, dar puterea iadului ai zdrobit, şi ai ξnviat ca un biruitor, Hristoase Dumnezeule, zicβnd femeilor mironosiţe: Bucuraţi-vă!, şi Apostolilor Tăi : pace dăruindu-le, Cel Ce dai celor căzuţi ξnviere. 

Şi aceste tropare, acelaşi glas:

Ξn mormβnt cu trupul, ξn iad cu sufletul ca un Dumnezeu, ξn rai cu tβlharul şi pe scaun ai fost, Hristoase, cu Tatăl şi cu Duhul, toate umplβndu-le, Cel ce eşti necuprins.

Slavă…

Ca un purtător de viaţă, ca un mai ξnfrumuseţat decβt raiul cu adevărat şi mai luminat decβt orice cămară ξmpărătească s-a arătat, Hristoase, mormβntul Tău, izvorul ξnvierii noastre.

Şi acum…, al Născătoarei de Dumnezeu:

Ceea ce eşti locaş sfinţit dumnezeiesc al Celui Preaξnalt, bucură-te, că prin tine s-a dat bucuria, Născătoare de Dumnezeu, celor ce strigă: Binecuvβntată eşti tu ξntre femei, stăpβnă, ceea ce eşti cu totul fără prihană.

Apoi: Doamne miluieşte (de 40 de ori), Slavă… Şi acum…,

Ceea ce eşti mai cinstită decβt heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decβt serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvβntul L-ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.

Ξntru numele Domnului binecuvintează, părinte.

Preotul zice: 

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi.

Cβntăreţii: Amin. 

Şi iarăşi se cβntă:

Hristos a ξnviat din morţi cu moartea pe moarte călcβnd şi celor din morminte viaţă dăruindu-le (de trei ori). 

Slavă… Şi acum…, Doamne miluieşte (de trei ori) Binecuvintează…

Şi ξndată cel mai mare zice otpustul:

Cel ce a ξnviat din morţi, Hristos Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale şi ale Preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtătorilor părinţilor noştri şi ale tuturor sfinţilor, să ne miluiască şi să ne mβntuiască pe noi, ca un bun şi de oameni iubitor.

Această rβnduială se face pentru toate Ceasurile: ξntβi, al treilea, al şaselea şi al nouălea, ca şi pentru Pavecerniţă şi Miezonoptică, ξn toată Săptămβna Luminată.

La sfβrşitul Pavecerniţei, rugăciunea:

Bine eşti cuvβntat, Stăpβne Atotţiitorule, care ai luminat ziua cu lumină de soare şi noaptea ai strălucit-o cu raze de foc; Care ne-ai ξnvrednicit a trece lungimea zilei şi a ne apropia de ξnceputurile nopţii; ascultă rugăciunea noastră şi a tot poporului Tău şi ne iartă tuturor păcatele noastre cele de voie şi cele fără de voie. Primeşte rugăciunile noastre cele de seară şi trimite mulţimea milei Tale şi a ξndurărilor Tale peste moştenirea Ta. Ocroteşte-ne cu sfinţii Tăi ξngeri. Ξntrarmează-ne cu armele dreptăţii Tale. Ξngrădeşte-ne cu adevărul Tău. Păzeşte-ne cu puterea ta. Mβntuieşte-ne de toată primejdia, de tot vicleşugul celui potrivnic şi ne dăruieşte ξn acestă seară cu noaptea ce vine şi toate zilele vieţii noastre desăvβrşit, sfβntă, cu pace, fără de păcate, fără sminteală şi fără nălucire. Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi ale tuturor sfinţilor, care Ţi-au plăcut din veac. Amin.MYRIOBIBLOS HOME  |  TOP OF PAGE