image with the sign of Myriobiblos

Κεντρική Σελίδα | Βιβλιοθήκη | Αφιερώματα | Σεμινάρια | Παρουσιάσεις Βιβλίων

ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH | FRANÇAIS | ESPAÑOL | ITALIANO | DEUTSCH

русский | ROMÂNESC | БЪЛГАРСКИ


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
 


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIA

Κλάδος Διαδικτύου

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ


Περιεχόμενα | Προηγούμενη Σελίδα

Γεώργιος Παπαδόπουλος

Ιστορική επισκόπησις της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής από των αποστολικών χρόνων μέχρι των καθ΄ ημάς (1-1900 μ.Χ)

Εκδόσεις "Τέρτιος", Κατερίνη.

Ο συγγραφέας είναι Μεγάλος Πρωτέκδικος της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και Διευθυντής της Μουσικής Σχολής του εν Κων/πόλει Εκκλ. Μουσικού Συλλόγου.ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α'

ΑΠO ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (1-323)Η κατά συμφωνίαν, υποφωνίαν και αντιφωνίαν ψαλμωδία εν τη αρχαία Εκκλησία.

Εν τη αρχαία χριστιανική Εκκλησία προ της εγκαταστάσεως της τάξεως των ψαλτών, πάντες oι εν τω οίκω της προσευχής συνερχόμενοι χριστιανοί έψαλλον κατά συμφωνίαν, ήτοι ως από ενός στόματος συνέψαλλον, κρατούντες εν τη μνήμη τα εν χρήσει εν τη κοινή θεία λατρεία άσματα. Την ψαλμωδίαν ταύτην περιγράφει και Φίλων ο Ιουδαίος, παρ’ου μανθάνορεν ότι oι χριστιανοί, εν ταις αγρυπνίαις εγειρόμενοι πάντες, διηρούντο εις δύο χορούς εν τω μέσω του ναού, oι άνδρες μετά των ανδρών και αι γυναίκες μετά των γυναικών. Έτερος τρόπος του ψάλλειν είναι ο καθ’υποφωνίαν, όστις λέγεται και υπάδειν, υποψάλλειν και υποψαλμός, ακροτελευτειν και υπακούειν, ότε ο λαός υπήχει. Φίλων ο Ιουδαίος διηγείται ότι εν ταις χριστιανικαίς συνάξεσιν εις ψάλτης κατήρχετο της ψαλμωδίας, oι δε λοιποί προσείχον αυτώ σιγώντες, και μόνον κατά τους τελευταίους στίχους συνήνουν τας φωνάς αυτών. Και ενίοτε μεν ο ψάλτης έψαλλε το εν μέρος του στίχου, ο δε λαός ετελείωνε το έτερον· άλλοτε δε ο ψάλτης έψαλλεν ολόκληρον τον στίχον, ο δε λαός ή επανελάμβανεν αυτόν, ή έψαλλε το Αμήν· και άλλοτε ο μεν ψάλτης έψαλλε τον ψαλμόν, ο δε λαός εν εκάστω στίχω αυτού επανελάμβανεν ωρισμένας τινάς λέξεις. Χρήσις του τρόπου τούτου της ψαλμωδίας γίνεται κατ’εξοχήν εν τη Αρμενική Εκκλησία. Αντίφωνος η ψαλμωδία ελέγετο, όταν oι ψάλλοντες αντιφωνούντες απετέλουν δύο χορούς.

Ο Σωκράτης εν τη Εκκλησιαστική αυτού Ιστορία λέγει ότι ο Αποστολικός πατήρ Ιγνάτιος ο Θεοφόρος ο και επίσκοπος Αντιοχείας έταξεν εν τη Εκκλησία τους δύο μουσικούς χορούς και συνέταξε τα Αντίφωνα και τα εις αυτά ψαλλόμενα «Ταις πρεσβείαις της Θεοτόκου» «Σώσον ημάς Υιέ Θεoύ», άπερ Ακροστίχια και Ακροτελεύτια καλούμενα υπέψαλλε τότε ο λαός. Κατ’άλλας ιστορικάς ειδήσεις, oι δύο Αντιοχείς πρεσβύτεροι Φλαβιανός και Διόδωρος, oι εν Αθήναις εκμαθόντες την Μουσικήν, εστήριξαν τον τρόπον του αντιψάλλειν αλλήλοις εν τη Εκκλησία Αντιοχείας και Κωνσταντινουπόλεως, αποσπάσαντες τα πλήθη εκ των αρειανιζόντων ναών εις τα παρεκκλήσια ή μαρτύρια και συγκροτήσαντες τους δύο μουσικούς χορούς. Κατά τον Δ' αιώνα η αντίφωνος ψαλμωδία ην εν χρήσει εν Αιγύπτω, Λιβύη, Παλαιστίνη, Αραβία, Φοινίκη, Συρία, Μεδιολάνοις και αλλαχού.

Ιστορικώς είναι γνωστή μία συζήτησις περί τύπων και αντιφώνου ψαλμωδίας, προελθούσα μεταξύ δύο πλησιοχώρων Εκκλησιών, της Καισαρείας και Νεοκαισαρείας. Οι Νεοκαισαρείς, κατά την μαρτυρίαν του Μ. Βασιλείου, σεβόμενοι τον άλλοτε ποιμένα αυτών Γρηγόριον τον θαυματουργόν, δεν παρεδέχοντο εις την εκκλησίαν αυτών επί πολύν χρόνον ιεροπραξίας και τύπους διαφόρους εκείνων ους κατέλιπεν αυτοίς ο μακάριος εκείνος ιεράρχης· διό και κατεμέμφοντο ούτοι του Μ.Βασιλείου ως εισάγοντος την χρήσιν της αντιφώνου ψαλμωδίας εν τη Εκκλησία Καισαρείας, μη ούσης εν χρήσει επι των ημερών του ιερού Γρηγορίου εν Νεοκαισαρεία. Εν επιστολή δε προς τους Νεοκαισαρείς ο Μ. Βασίλειος oιονεί απολογούμενος ερμηνεύει ότι η αντίφωνος ψαλμωδία, η εισαχθείσα κατά διάταξιν αυτού, προ πολλού εισήχθη εις πολλάς Εκκλησίας.Περιεχόμενα | Προηγούμενη Σελίδα