image with the sign of Myriobiblos

Κεντρική Σελίδα | Βιβλιοθήκη | Αφιερώματα | Σεμινάρια | Παρουσιάσεις Βιβλίων

ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH | FRANÇAIS | ESPAÑOL | ITALIANO | DEUTSCH

русский | ROMÂNESC | БЪЛГАРСКИ


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
 


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIA

Κλάδος Διαδικτύου

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ


Προηγούμενη Σελίδα
Γιώργος Κοντογιώργης

Βιβλιογραφία


1. Βιβλία (Μονογραφίες)


1. La théorie des révolutions chez Aristote, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Coll. Bibliothèque de Philosophie du Droit, (1975) 1978, σελ. 288. (Ελλην. Μτφ., Η θεωρία των Επαναστάσεων στον Αριστοτέλη, Αθήνα, Νέα Σύνορα, 1982, σελ. 412).

2. Η Ελλαδική λαϊκή ιδεολογία. Πολιτικο-κοινωνική μελέτη του δημοτικού τραγουδιού, Αθήνα, Νέα Σύνορα, 1979, σελ. 170.

3. Κοινωνική δυναμική και Πολιτική αυτοδιοίκηση, Οι ελληνικές κοινότητες της τουρκοκρατίας, Αθήνα, Νέα Σύνορα, 1982, σελ. 581.

4. Οι ελληνικές κοινότητες κατά την Τουρκοκρατία, Αθήνα, ΥΠΕΠΘ, 1983, σελ. 160.

5. Η «λαϊκή» ιδεολογία στο δημοτικό τραγούδι. Η προβληματική της δημοτικής, κοινωνικής και πολιτικής σκέψης, Θεσσαλονίκη, 1985, σελ. 65.

6. Πολιτικό σύστημα και πολιτική, Αθήνα, Πολύτυπο, 1985, σελ. 187.

7. Énergie nucléaire et opinion en Europe, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες, 1990, σελ. 60.

8. Histoire de la Grèce, Παρίσι, Éditions Hatier, 1992, σελ. 479.

9. Το Ιερατείο. Η δεσποτική μετάλλαξη της ελλαδικής Εκκλησίας, Αθήνα, ΤerzoBook, 2000, σελ. 358.

10. Νεοτερικότητα και πρόοδος, Αθήνα, Κάκτος, 2001, σελ. 111.

11. Το αυταρχικό φαινόμενο. 4η Αυγούστου-21η Απριλίου. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις, Αθήνα, Παπαζήσης, 2003, σελ. 170.

12. Πολίτης και πόλις. Έννοια και τυπολογία της πολιτειότητας, Αθήνα, Παπαζήσης, 2003, σελ. 240.

Υπό έκδοση: Το ελληνικό κοσμοσύστημα, τ. 1. Η κρατοκεντρική περίοδος της πόλης, τ. 2. Η οικουμενική περίοδος της κοσμόπολης, τ. 3. Το ελληνικό κοσμοσύστημα και ο νεότερος κόσμος. (Εργασία 1.150 σελίδων περίπου).2. Βιβλία (Συλλογικά ή μη, με Επιμέλεια,
Εισαγωγή κλπ του Γ. Κοντογιώργη) [επιλογή]


1. Κοινωνικές και Πολιτικές Δυνάμεις στην Ελλάδα, Αθήνα, Εξάντας, 1978, σελ. XV – 305.

2. R.G. Schwartzenberg, Πολιτική κοινωνιολογία, (Εισαγωγή Γ. Κοντογιώργη. Επιμέλεια, Θεώρηση Γ. Κοντογιώργης, Ε. Βενιζέλος), Αθήνα, Παρατηρητής, 1984, τ. 1-2, σελ. 938.

3. Εκλογικό σύστημα. Συνταγματικά όρια και πολιτική συγκυρία (Επιμέλεια Γ. Αναστασιάδη, Ευ. Βενιζέλου, Γ. Κοντογιώργη (συλλογικό), Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής, 1985, σελ. 86.

4. Η πολιτική ζωή και οι θεσμοί (Επιμέλεια, Εισαγωγή, συμμετοχή Γ. Κοντογιώργη), Αθήνα, Παρατηρητής, 1987, σελ. 189.

5. Δίκαιο και κοινωνία (Επιμέλεια, Πρόλογος Γ. Κοντογιώργη), Αθήνα, Παρατηρητής, 1989, σελ. 200.

6. Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Θεσμοί, ιδεολογία και πολιτική στο Μεσοπόλεμο (επιμ. Γ. Αναστασιάδη, Γ. Κοντογιώργη, Π. Πετρίδη• συμμετοχή του Γ.Κ. με την εργασία «Οι σοσιαλιστικές ιδέες του Αλ. Παπαναστασίου», σελ. 83-102), Αθήνα, Πολύτυπο, 1987, σελ. 447.

7. Αλέξανδρος Παπαναστασίου. Οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές απόψεις του (Συν-επιμέλεια και Πρόλογος Γ. Κοντογιώργη), Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 1990, σελ. 280.

8. Η ελληνική κοινωνία στο τέλος του 20ου αιώνα (Επιμέλεια, Πρόλογος, Διεύθυνση ερευνητικού προγράμματος Γ. Κοντογιώργη), Αθήνα, Παπαζήσης, 1995, σελ. 258.

9. Guy Haarscher, Mario Telo (επιμ.), Après le communisme, Bruxelles, Université Libre des Bruxelles, 1993. (ελλ. μτφ. Μετά τον κομμουνισμό, Αθήνα, Παπαζήσης, 1997 (Επιμέλεια, Εισαγωγή, Συμμετοχή: (α) «Προλεγόμενα στη νέα τάξη», (β) «Pour une approche nouvelle de la démocratie antique et moderne» (ελλ. μτφ.: «Για μια νέα προσέγγιση της δημοκρατίας στην αρχαιότητα και στην εποχή μας», σελ. 209-228).

10. Revue Internationale de Politique Comparée, 5/1998, Αφιέρωμα στο έργο του DEA Européen en Science politique, που δημιούργησε και συμμετείχε επί σειρά ετών ο γράφων. Συμμετέχει με δύο εργασίες: (α) «L’ offre identitaire des médias», σελ. 53-58. (β). «Le phénomène identitaire en Grèce. Entre le cosmosystème hellénique et l’État nation», σελ. 59-70.

11. «La Grèce du Politique», Revue de science politique, Pôle Sud, 18/2003. Επιμέλεια Γ. Κοντογιώργη και συμμετοχή του με δύο εργασίες: α. «La Grèce en politique. Questions d’ approche et de méthode», σελ. 5-8. β. «La Grèce moderne: un paradigme national issu du cosmo-système hellénique», σελ. 113-130.


3. Μελέτες, Άρθρα [επιλογή]


1. «Η δημοκρατική ιδεολογία στην αρχαία Ελλάδα», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 28/1976, σελ. 219-234.

2. Το δικαίωμα αρνησικυρίας του Προέδρου των ΗΠΑ, Το Σύνταγμα, τ. Β/1976, σελ. 290-304.

3. «Τα πολιτικά δικαιώματα των εγχρώμων και η εξέλιξη του Ομοσπονδιακού Συστήματος στις ΗΠΑ», Νέο Δίκαιο, 32/1976, σελ. 478 επ.

4. «Η πολιτεία της Λευκάδας στην αρχαιότητα», Επετηρίδα Λευκαδικών Μελετών , Αθήνα, 1977, σελ. 6-28.

5. «Το πρόβλημα της πολιτικής εξουσίας των ‘βαρβαρικού’ τύπου κρατών στον Αριστοτέλη», Επιστημονική Επετηρίδα Παντείου ΑΣΠΕ, Αθήνα, 1978 (1981), σελ. 177-191.

6. «Το Δημοτικό Τραγούδι. Υποθέσεις για μια πολιτική και κοινωνική προβληματική», Οικονομία και Κοινωνία, Αθήνα, 15/1980.

7. «Το πολιτικό σύστημα της ‘Αισυμνητείας’», Αφιέρωμα στον Ευάγγελο Παπανούτσο, Αθήνα 1980, τ. Α΄, σελ. 463-487.

8. «Όψεις από το θεσμικό πλαίσιο και την πολιτική ζωή στην κοινότητα της Αθήνας κατά την τουρκοκρατία», Διοικητική Μεταρρύθμιση, 6/1981, σελ. 31-52.

9. «Κοινοτικό σύστημα και πολιτική αυτονομία. Στις πηγές της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης». Δίκαιο και Πολιτική, 1/1982, σελ. 49-64.

10. «Κοινοτική αυτοδιοίκηση και καποδιστριακό πολιτειακό σύστημα», στο Ιωάννης Καποδίστριας και η συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους, Θεσσαλονίκη, 1983 [β΄ έκδοση: Π. Πετρίδης (επιμ.), Ιωάννης Καποδίστριας, 1776-1831. Ο κορυφαίος Έλληνας Ευρωπαίος, Αθήνα, 1992, σελ. 231-246].

11. «Η εξελικτική πορεία του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα», Τοπική Αυτοδιοίκηση, 6/1982, σελ. 21-29.

12. «Η τοπική αυτοδιοίκηση στο νεοελληνικό πολιτικό σύστημα», Ανακοίνωση σε επιστημονική ημερίδα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Δημοσιεύθηκε αυτούσια στο περιοδικό Αντί, Ιούνιος 1983.

13. «Πολιτική μισθοφορία και δημοκρατία στην αρχαία Ελλάδα», Τιμητικός Τόμος Γ. Πετρόπουλου, Αθήνα, 1984, τ. Β΄, σελ. 11-23.

14. «Το κράτος του Ι. Καποδίστρια: Ιδεολογικά θεμέλια και κοινωνικές συνιστώσες», Δελτίο της Εταιρείας Νεοελληνικού Πολιτισμού και γενικής Παιδείας, Αθήνα, 9/1986, σελ. 108-111.

15. «Η τηλεόραση στο πολιτικό σύστημα», Για μια δημοκρατική τηλεόραση, (συλλογικό), Αθήνα, 1986, σελ. 17-28.

16. «La minorité en tant que force politique dans le système politique occidental», Les Cahiers de Droit, Québec, 27/1986, σελ. 79-88.

17. «The University in the Year 2000 and Universal Knowledge», Chuan Lee, Thomas Boyd (ed), Proceedings, World Conference on ‘International Education: Towards the 21st Century’, Taipei, 1987, σελ. 131 επ.

18. «Κοινωνία και γλώσσα», περιοδικό Επιλογή, 1/1988.

19. «Οι μειονότητες στο ομοσπονδιακό σύστημα», Ομοσπονδία και κυπριακό, (συλλογικό), Λευκωσία, 1990, σελ. 39-49.

20. «Προύχοντες και παρακοινωνιακά στοιχεία στη Λευκάδα του 18ου και 19ου αιώνα», Στ. Παπαγεωργίου (επιμ.), Αφιέρωμα στον Νίκο Σβορώνο, Αθήνα, 1992, σελ. 139-156.

21. «Η δημοκρατία στο κατώφλι του 21ου αιώνα», Προβλήματα της σύγχρονης δημοκρατίας, Αθήνα, τεύχος Δεκ. 1994, σελ. 8-15.

22. «Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ως πρόταγμα και ως προοπτική», Ο Έλληνας εκπαιδευτικός και η ευρωπαϊκή του διάσταση, Αθήνα, 1994, σελ. 27-44.

23. «La politique locale entre la tendance centralisatrice de l’ État grec et la dynamique communautaire: administration ou autonomie locale (et régionale)?», Revue de science politique, Pôle Sud, 3/1995, σελ. 88-102. Δημοσιεύθηκε αναθεωρημένο με νέα στοιχεία, επίσης, στα ιταλικά, Sofia Mannozzi (ed), Regioni e Modernizzazione politica nell’ Europa del sud, Milano, 2002, σελ. 207-227 («Il centralismo dello stato greco di fronte alla tradizione dela cittΰ autonoma e alla dinamica comu-nitaria»).

24. «Système de communications et système d’ échange: la télévision», Paul Claeys, André Frognier, (επιμ.), L’ échange politique, Bruxelles, 1995, σελ. 147-161.

25. «Μέσα επικοινωνίας και πολιτική», Περιοδικό Επικοινωνία, Αθήνα, 1996, σελ. 30 επ.

26. «Η δημοκρατία στην τεχνολογική κοινωνία», Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 18/1996, σελ. 5-26.

27. «La science politique en Grèce», EPSNET/UE, La science politique en Europe, Paris, 1996 [ελλ. μτφ.: «Η πολιτική επιστήμη στην Ελλάδα», Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών], 23/1998, σελ. 7-64.

28. «Η κομματοκρατία ως πολιτικό σύστημα», Τετράδια Πολιτικής Επιστήμης, Αθήνα, (1996) 4/2004.

29. «Ιδεολογικές χρήσεις της πολιτικής. Η μυθοπλασία στην ιστορία και η περίπτωση του Έρικ Χομπσμπάουμ», Κοινωνία και Πολιτική, Αθήνα, 1997, σελ. 81-90.

30. «Γλώσσα και κοσμοσύστημα. Το Ευρωπαϊκό παράδειγμα», Η ελληνική ως ξένη γλώσσα (πρακτικά συνεδρίου), Αθήνα, 1997, σελ. 17-23.

31. «Η ιδεολογία της 4ης Αυγούστου», Το Βήμα των κοινωνικών επιστημών, 22/1997. Επίσης, Revue Ρouvoirs, 94/2000, «L’idéologie du ‘4-Aoϋt’. Le système autoritaire en Grèce (1936-1940)».

32. «Η ενότητα του ελληνικού ανθρωπισμού. Από το βυζαντινό στο μεταβυζαντινό ανθρωπισμό», Αφιέρωμα στον Αντώνη Αντωνακόπουλο, Αθήνα, Παπαζήσης, 1997, σελ. 83-110.

33. «Πολιτική συμμετοχή ή πολιτική ομηρία; Η πολιτική συμπεριφορά των νέων στο κατώφλι του 21ου αιώνα», Δημ. Κούτρα (επιμ.), Οι νέοι και η πολιτική, Αθήνα, 1998, σελ. 59-86.

34. «Ο Samuel Huntington και η ‘σύγκρουση των πολιτισμών’. Θρησκευτικός πολιτισμός ή κοσμοσύστημα;», Γ. Κοντογιώργης, Το Ιερατείο, οπ. παρ. Η εργασία αυτή έχει επίσης δημοσιευθεί στα αγγλικά: «New world order. A Clash by the Religious Pretext», God and Religion, 1-2/1998, στη Revue de science politique, Pτle Sud, 14/2001: «Samuel Huntington et ‘le choc des civilisations’. ‘Civilisation religieuse’ ou cosmosystème’», σελ. 107-127, καθώς και στη Revista de Historia das Ideias (2003) της Πορτογαλίας, αναθεωρημένη και με ένα πρόσθετο κεφάλαιο στο τέλος.

35. «Η πολιτική ως αντικείμενο της πολιτικής επιστήμης (στη διδασκαλία και την έρευνα)», Στ. Αλεξανδρόπουλος (επιμ.), Προοπτικές και μέλλον των κοινωνικών επιστημών στην Ελλάδα, Ρέθυμνο, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 1999, σελ. 175-227.

36. «La politique comme phénomène chez Aristote et la science politique moderne», Δημ. Κούτρα (επιμ.), Η πολιτική φιλοσοφία του Αριστοτέλη και οι επιδράσεις της, Αθήνα, 1999, σελ. 74-94.

37. «Πολιτισμός και πολιτεία: τα θεμέλια του πολιτικού πολιτισμού», Χρ. Κωνσταντοπούλου κ.α. (επιμ.), «Εμείς» και οι «άλλοι». Αναφορά στις τάσεις και τα σύμβολα, Αθήνα, 1999, σελ. 61-72

38. «Identité cosmosystémique ou identité nationale? Le paradigme hellénique», Revue de science politique, Pτle Sud, 10/1999, σελ. 106-125.

39. «Νεοτερικότητα και πρόοδος. Η ελληνική πραγματικότητα». Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 28/2000, σελ. 5-22

40. «Η περίοδος του Χαρίλαου Τρικούπη. Ένας σταθμός από το ελληνικό κοσμοσύστημα στο κράτος-έθνος», Μ. Τσίχλη (επιμ.), Ο Χαρίλαος Τρικούπης και η εποχή του, Αθήνα, Παπαζήσης, 2000, σελ. 503-532.

41. «Η Ελλάδα τον 20ο αιώνα. Κοινωνία και πολιτική», Λ. Βάσσης, (επιμ.), Η Ελλάδα στο γύρισμα του αιώνα, Αθήνα, 2000, σελ. 121-135

42. «Le citoyen dans la cité», Bertand Badie, Pascal Perrineau (επιμ.), Le citoyen, Paris, 2000 (ελλ.μτφ. «Πολίτης και πόλις», Τιμητικός τόμος του Κώστα Ε. Μπέη, Αθήνα, 2003, τ. 4, σελ. 2847-2893. (Μια πλέον αναπτυγμένη εκδοχή της μελέτης αυτής έχει συμπεριληφθεί ως κεφάλαιο στο βιβλίο μας: Πολίτης και πόλις. Έννοια και τυπολογία της πολιτειότητας, Αθήνα, 2003).

43. «Towards a new approach to Athenian democracy», A. Hubert, B. Caremier (dir), Democracy and the Information Society in Europe, London, 2000. Eπίσης στα γαλλικά με τίτλο: «Pour une approche nouvelle de la démocratie antique», J-C. Théboult, (dir), La démocratie et la société de l’ information en Europe, Βρυξέλλες, 1999.

44. «Δικαιοσύνη και πολιτικό σύστημα. Το ζήτημα της πολιτικής ευθύνης», Δημ. Κούτρα (επιμ.). Η κατ’ Αριστοτέλη πολιτική ισότητα και δικαιοσύνη και τα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας, Αθήνα, 2000, σελ. 205-223.

45. «Ο πολιτικός πολιτισμός. Προλεγόμενα για μια νοηματοδότηση του εκπαιδευτικού έργου», Λ. Βάσσης (επιμ.), Ελληνικό σχολείο και πολιτισμός, στην προοπτική του 21ου αιώνα, Αθήνα, 2001, σελ. 79-94.

46. «Οι πραγματολογικές προϋποθέσεις για τη μετακένωση της ελληνικής γραμματείας στη δυτική Ευρώπη», Δημ. Κούτρας (επιμ.) Αθήνα και Εσπερία, Αθήνα, 2001, σελ. 109-124.

47. «Les fondements et les limites du multiculturalisme européen», Maria Manuela Tavares Ribeiro (επιμ.), Identidade Europeia e Mu-lticulturalismo, Coimbra, 2002, σελ. 49-72.

48. «Εργασία και ελευθερία. Προλεγόμενα για μια κοσμοσυστημική θεωρία της εργασίας», Δημ. Κούτρας (επιμ.), Εργασία και επάγγελμα, Αθήνα, (1998), 2002, σελ. 66-90. (Η μελέτη αυτή αναθεωρημένη περιλαμβάνεται στο βιβλίο μας, Πολίτης και πόλις…, οπ. παρ.)

49. «Religion et politique dans le monde hellène. Le paradigme grec et les églises ‘occidentales’ et ‘slaves’», Revue de Science Politique, Pôle Sud, 17/2002, σελ. 81-97.

50. «Τα ‘κοινά’ της οθωμανοκρατίας», Ιστορικά, 153/2002, σελ. 6-14.

51. «Πολιτικός πολιτισμός και πολιτιστικές ταυτότητες: προαπαιτούμενα στην εποχή της ‘παγκοσμιοποίησης’», Λ. Βάσσης (επιμ.), Πολιτιστικές «ταυτότητες» και «παγκοσμιοποίηση», Αθήνα, 2003, σελ. 177-190

52. «Κράτος και Αυτοδιοίκηση στο περιβάλλον της «παγκοσμιοποίησης», Αντώνης Μακρυδημήτρης (επιμ.), Αυτοδιοίκηση και κράτος στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, Αθήνα, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2003, σελ. 17-77.

53. «Identité nationale, identité politιéenne et citoyenneté à l’ époque de la “mondialisation”», Maria Manuela Tavares Ribeiro (επιμ.), Europa em Mutaηao: Cidadania, Identidades, Diversidade Cultural, Coimbra, 2003, σελ. 155-174.

54. «Political Culture in Greece», Takashi Inoguchi, Jean Blondel (επιμ.), Globalization and Political Culture of Democracy, Tokyo, 2003, σελ. 41.

55. «Η γεωπολιτική του ελληνικού κοσμοσυστήματος και το ερμηνευτικό πρόβλημα της νεοτερικότητας. Αποσαφηνίσεις στο έργο του Θουκυδίδη», Μελέτες προς τιμήν του Απόστολου Λάζαρη, Πειραιάς, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, (1997) 2003, τ. 1, σελ. 137-161.

56. «Το πραγματολογικό υπόβαθρο των Νόμων του Πλάτωνα: Ελευ-θερία, ισότητα, δικαιοσύνη στο ελληνικό κοσμοσύστημα», Εμμ. Μικρογιαννάκη (επιμ.), Πλάτωνος Νόμοι, Αθήνα, Αντ. Ν. Σάκκουλας, (2001) 2003, σελ. 31-52.

57. «Μέσα επικοινωνίας και δημοκρατία», Λ. Βάσσης (επιμ.), Μέσα επικοινωνίας και πολιτισμός, Αθήνα 2003.

58. «Η νέα αγγλοσαξονική τάξη», Περιοδικό Επιλογή, Δεκ. 2003.

59. «Η επιστήμη ως ‘παράγωγο’ του ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος. Η περίπτωση του ευρωπαϊκού επιστημονικού χώρου», Γιάννης Καράς (επιμ.), Η ενοποίηση του ευρωπαϊκού επιστημονικού χώρου, Αθήνα, (Πρακτικά Συνεδρίου στο ΕΙΕ), (2000) 2004.

60. «Προλεγόμενα για μια κοσμοσυστημική θεώρηση του ιστορικού γίγνεσθαι», Δημ. Κούτρα (επιμ.), Φιλοσοφία της ιστορίας και του πολιτισμού, Αθήνα, (2002) 2004.

61. «La démocratie comme liberté», Dominique Damamme (επιμ.), La démocratie européenne, les démocraties en Europe, Paris, 2003.

62. «Démocratie et représentation. La problématique de la liberté et la typologie du politique», Anna Krasteva, (επιμ.), Conflits, Confiance, Démocratie, Sofia, 2003.

63. «Anthropocentrisme et christianisme: la dialectique d’ une relation difficile», Les origines théologico-politiques de l’ humanisme européen (συλλογικό), Université libre des Bruxelles, (2000) 2004.

64. «Διαφθορά και πολιτικό σύστημα», Κλ. Κουτσούκης, (επιμ.), Διαφθορά και σκάνδαλα στη δημόσια Διοίκηση και την πολιτική, Αθήνα, (Πρακτικά Συνεδρίου), 2003.

65. «L’Europe culturelle et la géopolitique», Maria Manuela Tavares Ribiro (ed.,), Quelles frontières pour l’Europe, Coimbra, 2004.


Προηγούμενη Σελίδα