image with the sign of MyriobiblosΚεντρική Σελίδα | Βιβλιοθήκη | Αφιερώματα | Σεμινάρια | Παρουσιάσεις Βιβλίων

ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH | FRANÇAIS | ESPAÑOL | ITALIANO | DEUTSCH

русский | ROMÂNESC | БЪЛГАРСКИ


ΘΕΜΑΤΑ
 


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIA

Κλάδος Διαδικτύου

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ


Κώστας Ζουράρις

Ἀπροσωπία καὶ ραγιάδικες ἀμερικανιές
(τὸ βιβλίο Ἱστορίας τῆς ΣΤ' Δημοτικοῦ)


Ἀπὸ τὸ ΒΕΒΗΛΑ ΚΙΒΔΗΛΑ ΣΚΥΒΑΛΑ ἤ ἄλλως, ἡ Νατοκεμαλικὴ Συμμωρία τῆς «Ἱστορίας» γιὰ τὴν ΣΤ' Δημοτικοῦ, Ἐκδόσεις Ἁρμὸς, Ἀθῆναι 2007.


«Ἔνοπλη ἀντίσταση θεωρεῖται καὶ ἡ δράση τῶν κλεφτῶν.
Οἱ κλέφτες συγκροτοῦν ἔνοπλες ὁμάδες,
κάνουν ἐπιθέσεις... σὲ κρατικοὺς ἀξιωματούχους...,
ἁρπάζοντας χρήματα, ὅπλα καὶ τρόφιμα».
( Ἱστορία ΣΤ' Δημοτικοῦ, σ. 32)*.

Τὸ Κλέφτες εἶναι ἐκεῖ μὲ μικρὸ κάπα! «θεωρεῖται» ἔνοπλη ἀντίσταση «καί» ἡ δράση τῶν Κλεφτῶν πάλι μὲ μικρὸ κάπα! «Οἱ κλέφτες κάνουν ἐπιθέσεις σὲ "κρατικοὺς ἀξιωματούχους"»!!! Ἡ ἀπόλυτη βλακεία, ἡ δυσανάβατος ὑποκρισία, ἡ κραυγαλέα ἀνεπιστημοσύνη! Ὥστε ἔτσι, ὠρὲ συνοικιακοὶ ἐπιστήμονες τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου! Δηλαδή:

α) Χωρὶς νὰ ἀναφέρετε ἐσεῖς τὴν φύση τῶν κρατικῶν ἀξιωματούχων, ἐὰν δηλαδὴ εἶναι Τοῦρκοι ἢ Ἕλληνες ἢ ἀξιωματοῦχοι τοῦ ΟΗΕ. Ἀναφέρεται ἀπὸ τὸ γελοῖο ἐπιστημονικό σας πόνημα ὅτι ἔτσι, «κλέφτες», ἐπιτίθενται σὲ «κρατικοὺς ἀξιωματούχους». Μ' ἄλλα λόγια, κρυμμένα δικά σας καὶ ἐπονείδιστα, οἱ «κρατικοὶ ἀξιωματοῦχοι», ναί, αὐτοὶ εἶναι οἱ Νόμιμοι κρατικοὶ ἀξιωματοῦχοι! Οἱ Τοῦρκοι ἀγάδες τῆς τουρκοκρατίας, νόμιμοι! Ὅπως ἀκριβῶς, κατὰ τὴν ἀντίληψη προφανῶς τῶν φωστήρων αὐτῶν τῆς παιδαγωγικῆς ἐπιστήμης, καὶ οἱ ἀντίστοιχοι Γερμανοὶ ἀξιωματικοὶ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς γερμανικῆς κατοχῆς 1941-1944, ἐναντίον τῶν ὁποίων ἐπετίθετο ὁ ΕΛΑΣ, ἦταν κρατικοὶ ἀξιωματοῦχοι, νόμιμοι κι αὐτοί! Καὶ ποιανοῦ κράτους, ὠρὲ ἐπιστήμονες φωστῆρες; Καὶ ἑπομένως οἱ Κλέφτες εἶναι κλέφτες, κοινοὶ κλέφτες καὶ μὲ τὴν κατάπτυστη ἐνεργητικὴ μετοχὴ ποὺ βρήκατε ἀπ' ὅλο τὸ ἀνύπαρκτο λεξιλόγιό σας («ἁρπάζοντας»), εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι πρόκειται περὶ κοινῶν κλεφταράδων, κλεφτοκοτάδων. Ὥστε ἔτσι! Τέσσερις αἰῶνες ἐπικῆς ἀντιστάσεως τῆς Κλεφτουριᾶς καταλήγουν σὲ κάτι κλέφτες, ποὺ ζοῦν «ἁρπάζοντας» χρήματα ἀπὸ «κρατικοὺς ἀξιωματούχους». Ἔτσι νέτα-σκέτα ἐξαμερικανισμένα καὶ ἐξανδραποδισμένα!

β) «Μορφὴ ἔνοπλης ἀντίστασης "θεωρεῖται καί" ἡ δράση τῶν κλεφτῶν». «Καί»! Μποροῦν, ἴσως νὰ μᾶς ὑποδείξουν οἱ εἰδικοὶ αὐτοὶ ἐπιστήμονες τῆς πολεμολογίας, πόσες ἄλλες μορφὲς ἐνόπλου ἀντιστάσεως ἀναπτύχθηκαν ἐπὶ τουρκοκρατίας, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Κλεφτουριά; Ὁ ἑλληνικὸς στόλος, ὡς γνωστόν, ἀρχίζει ἔνοπλη ἀντίσταση ἀμέσως μὲ τὴν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως καὶ προηγούμενες μορφὲς δράσης ἑλληνικῶν πλοίων καὶ ἑλληνικῶν πληρωμάτων ἔχουν συνήθως ἀμυντικὸ χαρακτῆρα, χωρὶς τὴν θεσμικὴ ἀντιστασιακὴ τυπολογία ποὺ ἐμφανίζει ἡ Κλεφτουριά, ὅπως ἄλλωστε φαίνεται καὶ στὴν σελίδα 33 τοῦ εἰδεχθοῦς αὐτοῦ πονήματος. Διότι, ὡς καταφαίνεται, ἡ ἀριστερὴ σελίδα «32» δὲν γνωρίζει τί ποιεῖ ἡ δεξιὰ σελὶς «33»: «Βεζὶρ Ἀλὴ Πασά... ἡ ἐλευθερία μας δὲν πωλεῖται, οὐτ' ἀγοράζεται... παρὰ μὲ τὸ αἷμα καὶ θάνατον ἕως τοῦ τελευταίου Σουλιώτου» (σ. 33).

Ἑπομένως: Ἡ λέξη «μορφή» παρουσιάζεται ὡς ἀόριστο, ἄναρθρο ὑποκείμενο, δηλαδὴ ὡς μία κάποια μορφὴ ἀνάμεσα σὲ ἄλλες, ἐνῶ ἐπιστημονικῶς ἔχει καταδειχθεῖ ὅτι ἡ Κλεφτουριὰ ὑπῆρξε ἡ Μόνη μορφὴ ἔνοπλης ἀντίστασης. Ἄρα, ἡ προμνημονευθεῖσα γελοία φράση εἶναι γελοία, διότι εἶναι ἄκρως ἀντεπιστημονικὴ καὶ εἶναι ἀντεπιστημονικὴ διότι εἶναι ἄκρως γελοία. Ἐπιπλέον κρύπτει, «εἰς τὸ φανερόν», καὶ τὴν μὴ ἀποκρυπτομένη κρυψιβουλία τῶν δοκησισόφων συντακτῶν τοῦ βιβλίου τῆς ΣΤ' Δημοτικοῦ. Διότι, μὲ τὰ πενιχρὰ Ἑλληνικά τους, ἀπεκάλυψαν πλήρως τὴν ἐξαμερικανισμένη ἐξάρτυσή τους.

«Ὁ Ἀρχηγὸς τῆς Ἐκκλησίας δὲν παραδίδει τὴν πρωτεύουσα τῆς πατρίδος του εἰς οὐδένα ξένον. Ὁ Ἀρχηγὸς τῆς Ἐκκλησίας ἕνα καθῆκον ἔχει: Νὰ φροντίσει διὰ τὴν ἀπελευθέρωσίν της»

Αὐτὰ εἶναι τὰ λόγια τοῦ Χρυσάνθου, Ἀρχιεπισκόπου Ἑλλάδος, στὶς 27 Ἀπριλίου 1941, μὲ τὰ ὁποῖα ὁ Ἐθναρχηγὸς Χρύσανθος Τραπεζοῦντος καὶ πάσης Ἰλιαδορωμιοσύνης ἀπάντησε στοὺς Γερμανοὺς κατακτητές. Αὐτὸ τὸ ἐπιστημονικὸ κατόρθωμα, τὸ συνολικὸ καὶ προσωπικὸ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, λάμπει βεβαίως διὰ τῆς ἀπουσίας του ἀπὸ τὸ ἐθνολυτήριο ἰδιοσκεύασμα τῶν καινολόγων συνοικιακῶν ἐπιστημόνων, ποὺ ἰδιοσκεύασαν τὸ κουρελούργημα αὐτὸ γιὰ τὰ παιδιά μας τῆς ΣΤ' Δημοτικοῦ.

Συνέχεια τῆς ἀηδίας (σ. 36). Τὸ Μεσολόγγι! «...Ἡ θέση τοῦ Μεσολογγίου δυσκολεύει ἀκόμη περισσότερο. .. Ἀναγκάζονται τελικὰ σὲ ἡρωικὴ Ἔξοδο τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1826» (σ. 46).

Ἔτσι «ἀναγκάζονται», μὲ αὐτὰ τὰ ἀνυπάρκτου σημαντικῆς ρηματάκια σας ποὺ τὰ δανείζεστε ἀπὸ τὸν Οὑγγρο-εβραῖο Σόρος καὶ τὴν παγκοσμιοποίηση. Τὰ ποντίκια, ὠρέ, τὰ ποντίκια! Ποντίκια τρώγανε καὶ γι' αὐτὸ «ἀναγκάζονται». Καὶ ὁ Μιαούλης ἔκλαιγε, μόλις πιὰ δὲν μπόρεσε νὰ ξανασπάσει τὸν ἀποκλεισμό! Καὶ κατασφάχτηκαν στὴν Ἔξοδο, Γυναικόπαιδα καὶ Ἥρωες μαζί. Καὶ ὁ Καψάλης ἔβαλε μπουρλότο, ὠρέ, γιὰ νὰ μπορεῖτε ἐσεῖς, οἱ ἐπιστήμονες τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου Ἀθηνῶν, νὰ ζῆτε ἐλεύθεροι καὶ νὰ γράφετὰ τὰ «οὐ μιλητά» σας, «μετὰ οἵας ἀνεπιστημοσύνης καὶ μαλακίας» (Θουκυδίδης 5,7).


Οἱ εὐρωπίθηκοι καὶ ἡ εὐρωπληξία τους

Τὸ βιβλίο Ἱστορίας τῆς ΣΤ' Δημοτικοῦ, ἀποκαλύπτοντας τὴν ἐξαρτημένη ἀλλοτρίωση τῶν συντακτῶν του, ὑποπίπτει καὶ σ' ἕνα βαρὺ παιδαγωγικὸ λάθος, προκειμένου περὶ παιδιῶν ἡλικίας 11-12 ἐτῶν. Ξεκινᾶ τὴν ὀργάνωσή του μὲ μία πλαδαρὴ ὅσο καὶ ξενέρωτη ἀναδίφηση τῶν εὐρωπαϊκῶν τεκταινομένων, ἀπὸ τὸν 15ο ἕως τὸ τέλος τοῦ 16ου αἰώνα, πάντοτε βέβαια μέσα σὲ ἕναν καταιονισμὸ παραλήψεων, ποὺ κρύβει τὰ ψέματά τους.

Πρώτη μεθοδολογικὴ παρατήρηση: Δὲν μπορεῖς, γιὰ παιδιὰ 11 μὲ 12 χρονῶν, νὰ ἀρχίζεις μία «ἀφήγηση», ποὺ ξεκινάει ἀπὸ ξένους τόπους καὶ ξένα μέρη, πρὸς τὰ ὁποῖα δὲν ἔχουν τὰ παιδιὰ καμμιὰ βιωματικὴ σχέση.

Πρώτη ἑπομένως παιδαγωγικὴ ἀρχή, γιὰ τὴν πρόσληψη τοῦ κόσμου ἀπὸ τὸ παιδί: Τὸ παιδὶ πρέπει νὰ ξεκινᾶ ἀπὸ τὸ οἰκεῖον καὶ νὰ πηγαίνει πρὸς τὸ ἄγνωστο, ὥστε νὰ ἔχει μία δυνατότητα ἀναγωγῆς καὶ ἀναφορᾶς. Ἀλλιῶς, μένει ξεκρέμαστο τὸ παιδί, στὸ ἀφηρημένο καὶ τὸ μακρινό. Τὸ μακρινὸ γίνεται κοντινότερο μόνον ὅταν αὐτὸ τὸ ὁδηγήσεις πρὸς ἐκεῖνο ποὺ εἶναι οἰκεῖο στὸ παιδί. Οἱ Γάλλοι, π.χ., τοὺς ὁποίους μιμήθηκαν δουλοπρεπῶς οἱ συντάκτες, δὲν βάζουν πρώτη ἑνότητα στὸ βιβλίο τῆς ΣΤ' Δημοτικοῦ τὸ τί συμβαίνει ἐκεῖνα τὰ χρόνια στὸ Βυζάντιο ἢ στὴν Κίνα ἢ στὴν Πολυνησία, ἄλλα ξεκινοῦν ἀπὸ τὰ δικά τους, τὰ γαλλικά. Ἴσως γιατί οἱ Γάλλοι εἶναι πιὸ ἰσορροπημένοι Εὐρωπαῖοι ἀπ' ὅσο οἱ δικοί μας συνοικιακοὶ ἐπιστήμονες τοῦ καθ' ἡμᾶς Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου.

Καὶ ὡς ἀκροτελεύτιον, γιὰ ἐκεῖνο τὸ ἐπονείδιστο «χιλιάδες Ἕλληνες συνωστίζονται στὸ λιμάνι τῆς Σμύρνης» (σ. 100): «Μέσ' στὸ μακελειό, τὰ κλάματα, τὰ ξεφωνητά, ἔφυγαν ἀπὸ τοὺς Τούρκους, τρέχοντας σὰν παλαβοὶ φτάσανε στὸ "Καί" (ἀποβάθρα). Ἂπ' τὴν ἐξάντληση, τὴν ἀπελπισία καὶ τὸν "συνωστισμό" κάθε τόσο καὶ ἀφήνουν ὅλοι ἀπὸ κανέναν μπόγο, ὅλα τὰ πολύτιμα καὶ τὰ ἀκριβὰ τῆς Μικρασίας ἦταν σκορπισμένα στὴν προκυμαία τῆς Σμύρνης... Στὰ πλάγια ἡ θάλασσα λερωμένη καὶ τὰ πτώματα τουμπανιασμένα νὰ χτυπολογιοῦνται ἀναμεταξύ τους. Τότε, ἀπ' τὰ ἀνθρώπινα ρημάδια ποὺ ξερριζώνονταν ἀπὸ τὸν τόπο τους, ἕνα οὐρλιαχτὸ ἄρχισε νὰ βγαίνει καὶ νὰ σκίζει τὸν ἀγέρα, ἕνα οὐρλιαχτὸ ποὺ 'γινε θρῆνος καὶ μοιρολόι» (Ἰφιγένεια Χρυσοχόου, Πυρπολημένη γῆ, τριλογία).

Κυρίες καὶ κύριοι, συνοικιακοὶ καὶ ἀλλοτριωμένοι ἐπιστήμονες τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου, αὐτὴ εἶναι ἡ μόνη ἐπιστήμη γιὰ τὴν Μικρασιατικὴ καταστροφὴ καὶ ἡ μόνη ἐπιστημονικὴ ἀλήθεια ποὺ πρέπει νὰ διδάσκεται στὰ παιδιά μας τῶν 11-12 ἐτῶν.

Ἢ ἄλλως, ἄι σιχτὶρ καὶ τὸ βιβλίο σας καὶ τὸ σεβαστὸν Ὑπουργεῖον Ἀποπαιδείας, ὅπως θὰ ἔλεγε καὶ εἰς ἄπταιστον ἑλληνοτουρκικὴν φιλίαν καὶ ὁ δικός σας γενοκτόνος, ὁ Κεμὰλ Πασὰς (Ἀτατούρκ).* Τὸ κουρελούργημά τους, βεβαίως, εἶναι γραμμένο στὸ μονότονο, μονότονα. Ἐγὼ ἐπαναφέρω τὸ πολυτονικό. Γιατί; Διότι, δὲν τοὺς πέφτει λόγος...