Home Page

On Line Library of the Church of Greece


Ceaslov

 CUVÂNT ÎNAINTE

Între cărţile evlaviei creştine, Ceaslovul sau Orologiul, cum i se mai spunea în trecut, ocupă, fără nici o îndoială, un loc de frunte. Ceaslovul este cea mai de seamă şi mai completă carte de rugăciuni a creştinului dreptmăritor, care îşi poate astâmpăra setea de înălţare a cugetului şi a inimii către Dumnezeu prin citirea uneia sau alteia din rânduielile pe care Ceaslovul le cuprinde pe larg şi din belşug.

Aceasta este şi pricina pentru care multe din rânduielile din Ceaslov cuprind precizări şi povăţuiri ca aceasta: ?De eşti preot, să zici: Binecuvântat este Dumnezeul nostru...?, iar de nu eşti preot să zici: ?Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Precuratei Maicii Tale şi ale tuturor sfinţilor, miluieşte-ne pe noi. Amin? (Rugăciunile dimineţii).

De aceea Ceaslovul este deopotrivă o carte de slujbă trebuitoare preotului şi cântăreţului în biserică la săvârşirea serviciului divin public, dar şi o carte care cuprinde rugăciuni şi rânduilei care pot fi folosite de creştini şi în familie, potrivit cu îndrumarea Sfinţilor Părinţi care numesc familia ?o mică biserică?, îndemnându-ne: ?Faceţi din casele voastre o biserică?. Pentru aceasta, Ceaslovul cuprinde, pe lângă cele şapte laude ale Bisericii, şi extrase din majoritatea celorlalte cărţi de slujbă ale Bisericii Ortodoxe şi care dau expresie întregului cult adus de aceasta lui Dumnezeu Celui în Treime preamărit.

În Ceaslov vom afla troparele şi condacele de peste toată săptămâna, troparele şi condacele Triodului şi cele ale Penticostarului, ale Născătoarei de Dumnezeu şi troparele şi condacele principalelor sărbătoari creştine şi ale sfinţilor celor mai însemnaţi din calendarul ortodox, care au fost extrase din cele douăsprezece Mineie în care aflăm slujbele bisericeşti închinate sfinţilor. Această caracteristică face din Ceaslov o carte de neapărată trebuinţă nu numai pentru preot şi cântăreţ, dar şi pentru monah şi pentru creştin pentru care datele Sinaxarului bisericesc nu rămân simple înscrisuri ale unei cărţi de slujbă, ci dreptare ale învăţăturii şi vieţii creştine.

Acestea sunt numai unele din temeiurile acelei năzuinţe a creştinilor demne de toată preţuirea şi lauda de a avea în casa lor şi în colţul camerei lor de rugăciune această carte de slujbă care este Ceaslovul şi care, prin cuprinsul său atât de bogat şi de dens în ce priveşte rugăciunile pe care le conţine, poate să aline suferinţe şi dureri, să înlăture încercări şi urgii care, uneori, se abat asupra noastră, să întărească sufletele încercate de tăgadă sau neceredinţă.

Ceaslovul este o carte al cărei cuprins s-a format din cea mai mare vechime a Bisericii sub pana şi experienşa marilor trăitori pe culmile desăvârşirii creştine, care au dat expresie celor mai frumoase rugăciuni pe care spiritul lor luminat de harul Sfântului Duhului le-a înălţat către Dumnezeu cel Atotputernic, către Maica Domnului şi către toţi sfinţii din Sinaxarul creştin. Aceste rugăciuni rânduite alături de Psalmii Vechiului Testament în alcătuirea minunată a Ceaslovului ne arată, în fiecare ceas al zilei şi al nopţii, cum trebuie să ne rugăm şi ce cuvânt de cerere, de slavă şi de mulţumire să înălţăm către Cel Atotputernic, Tatăl nostru cel ceresc. De aceea, Ceaslovul este o permanentă şi neîntrecută călăuză pe drumul nostru către desăvârşirea creştină, deschizându-ne uşile cele de taină ale rugăciunii şi ale întâlnirii, pe această cale, cu Dumnezeu întru Care sufletul nostru îşi află liman de pace şi linişte. Ceaslovul este, drept aceea, cartea de fiecare zi a tuturor celor ce preţuiesc rugăciunea şi desăvârşirea morală, a celor ce caută Împărăţia cerurilor şi dreptatea lui Dumnezeu, gândind fără încetare la cele înalte şi veşnice.

Cugetul nostru se umple de o nespusă bucurie duhovnicească ori de câte ori o nouă ediţie a acestei cărţi intră sub teascurile tipografiei pentru a fi pusă apoi în mâinile creştinilor spre a le dărui prilejul fericit de a întâlni iară şi iară, duhul autentic al rugăciunii. De aceea binecuvintez pe toţi cei ce s-au ostenit la tipărirea Ceaslovului şi pe cei ce se învrednicesc să ţină în mâinile lor o asemenea carte în care şi noi ca şi strămoşii noştri căutăm să găsim apa cea vie a rugăciunii şi harul lui Dumnezeu, care nu se sfârşeşte niciodată.
 

Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu noi toţi.
 

Duminică 21 iunie 1992
Canonizarea unor sfinţi români
 

  TEOCTIST                                                                 

PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
 
 
 CUPRINS

MYRIOBIBLOS HOME  |  TOP OF PAGE