image with the sign of Myriobiblos

Main Page | Library | Homage | Seminars | Book Reviews

ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH | FRANÇAIS | ESPAÑOL | ITALIANO | DEUTSCH

русский | ROMÂNESC | БЪЛГАРСКИ


LIBRARY
 


CONTACT

Internet Dept.

SEARCH

ENGLISH TEXT


Previous Page
Fr. George Dragas

The Manner of Reception of Roman Catholic Converts into the Orthodox Church

with Special Reference to the Decisions of the Synods of 1484 (Constantinople),1755 (Constantinople) and 1667 (Moscow) *
8. Α SELECT BIBLIOGRAPHY CHRONOLOGICALLY ARRANGED

[Not all of this was available to me when the article was written, but now it is and Ι hope to produce in due course a revised and more detailed essay οn the topic]

1756

ARGENTI Eustratios, Εγχειρίδιον περί βαπτίσματος καλούμενον χειραγωγία πλανομένων... (=Α Manual of Baptism, so-called Guide to those in error...), Constantinople 1756.

ARGENTI Eustratios, Βιβλίον καλούμενον 'Ραντισμού Στηλίτευσις...(=Α Book entitled Refutation of Sprinkling), Constantinople 1756.

1757

ARGENTI Eustratίos, Άνθος ευσεβείας ήτοι Συνταγμάτιον περί αναβαπτισμού (=Α Flower of piety, i.e. Α Composition about rebaptism), Leipzig of Saxony 1757.

1758

ARGENTI Eustratios, Βιβλίον καλούμενον 'Ραντισμού Στηλίτευσις.. (=Α Book entitled Refutation of Sprinkling), Constantinople 1756 [2nd edition in Greek, Latin and Italian)].

1766

DAPONTES Caesarios, "Καθρέπτης Γυναικών" (=Women's Mirror), tom. 2, Lipsiae, 1766 [cf. pp. 178-185 οn the rebaptism controversy of 1755)

1862

OIKONOMOS Constantine, Τα Σωζόμενα Εκκλησιαστικά Συγγράμματα, τόμος Α', Αθήναι 1862.

1872

DAPONTES Caesarios, "Ιστορικός Κατάλοyος," in Κ.Ν. Sathas, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, t. 3, Venetia 1872, pp. 71-200.

DEMETRAKOPOULOS A.,Ορθόδοξος Ελλάς, Λειψία 1872.

HYPSILANTES Athanasios Comnenos, "Τα μετά, την Άλωσιν," (=The Events after the Captivity), Constantinople 1872 [Esp. pp. 365- 372].

MAKRAIOS Sergios, Υπομνήματα Εκκλησιαστικής Ιστορίας, in Κ.Ν. Sathas, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, t. 3, Venetia 1872, pp. 201-419.

ZAVIRA G., Νέα Ελλάς, ή Ελληνικόν Θέατρον, Athens 1872.

1875

PARANIKAS Μ., "Περί του κατά την ιη' εκατονταετηρίδα αναφανέντος ζητήματος του αναβαπτισμού" (=Οn the issue of rebaptism reappearing during the eighteenth century), Ο εν Κωνσταντινουπόλει ελληνικός φιλολογικός σύλλογος, 10 (1875-1976) 33-41.

1877

ΚΥΡΙΛΛΟΥ Λαυριώτου, "Πατριαρχικόν Χρονικόν," έκδ. Μ.Γεδεών, εν περιοδικόν Αθηναίον, 6 (1877) 17-49.

1882

GEDEON Manuel Ιοan.,"Ετεροδιδασκαλίαι εν τη εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως μετά την Άλωσιν" (=Heterodox Teachings in the Church of Constantinople after the Captivity), Εκκλησιαστική αλήθεια, 3rd year (1882) pp. 595-9, 671-3, 718-22, 774-80.

GEORGIADES Vasileios, "Εκκλησιαστικά Πάρεργα," (=Ecclesiastical Additions), Εκκλησιαστική αλήθεια, 3rd year (1882) pp. 601-605, 617-622, 633-634.

1888

GEDEON Manuel Ιοan., Κανονικαί διατάξεις... των αγιωτάτων πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως (Canonical Regulαtions of the most Holy Patriarchs of Constantinople), tom. i , Constantinople 1888, tom. ii 1889.

GEDEON Manuel Ιοαη., Πατριαρχικοί Πίνακες περί των πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως (36-1884 AD), Constantinople 1888.

1889

GEDEON Manuel Ιοan., "Συμεών του Τραπεζουντίου Ακολουθία ... εις τους εκ των λατινικών αιρέσεων επιστρέφοντας τη Ορθοδόξω τε και καθολική Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως... ," (The Acolouthy of Symeon from Trebizond ... for those who return to the Orthodox and Catholic Church of Constantinople ...), in his Κανονικαί Διατάξεις... των αγιωτάτων πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως (Canonical Regulations of the most Holy Patriarchs of Constantinople), tom. ii , Constantinople 1889, pp. 65-69.

1894

SERGIUS of Viatka, The rules αnd offices of the reception of heterodox Christians into the Orthodox Church, Viatka 1894 [in Russian).

1897

MALTZEW Α., Ritus der Vereinigung mit der Orthodoxen Kirche, Berlin 1897 [cf. pp. 40-94).

THEOTOKAS M., Νομολογία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Κωνσταντινούπολις 1987.

1898

MALTZEW Α., Die Sacramente der Orthodox-Katholischen Kirche des Morgenlandes, Berlin 1898, [cf. pp. 128-172).

1899

JUGIE Μ., "La reconfirmation des apostates dans l'Ιglise greco-russe," Ιchos d' Orient, 2 (1899) 72-75.

ΡΕΤΙΤ L., "L' Entrιe des Catholiques dans l'Ιglise Orthodoxe," Echos d' Orient, 2 (1899) 128-139. [It contains the text of the Russian rite for the reception of Roman Catholic converts to Orthodoxy]

1900

ALEXANDROS Ε. LAVRIOTES, "Περί του κατά την ιη' εκατονταετηρίδα ζητήματος του αναβαπτισμού," (=Οn the issue of rebaptism during the 18th century), Εκκλησιαστική αλήθεια, 20th year (1900) 420-424.

1902

PALMIERI Α., "La Rιbaptisation des Latins chez les Grecs," Revue de l'Orieιιt Chrιtien, 7 (1902) 618-646, 8 (1903) 111-132.

1905

ANDROUTSOS Chrestos, "Αι της ενώσεως των εκκλησιών βάσεις κατά τα αρτιφανή των Ορθοδόξων εκκλησιών γράμματα" (=The union of the Churches according to the newly appearing letters of the Orthodox Churches), Εκκλησιαστική αλήθεια, 25th year (1905) 154-6, 171-5, 217-9, 214-5, 282-6, 293- 298, 305-309; also reprinted in his Μελέται και Διατριβαί, τομ.α εκκλησιολογικά, (=Studies and Dissertations, vol.i: Ecclesiological, Thessaloniki 1964, pp. 81-130.

BAREILLE G., "Baptκme des Heretiques [Controverse relative au]," in Dictionnaire de Theologie Catholique, tome 2 (1905) 220- 233.

1906

JUGIE Μ., "La Reconfirmation des Apostats dans l' Ιglise Grιco-Russe," Ιchos d' Orient, 9 ( 1906) 65-76.

PALMIERI Α., "Un Document inιdit sur la Rιbaptisation des Latins chez les Grecs," Revue Bιnιdictine, 23 (1906) 215-231.

1907

ERMONI V., "Adjuration," Dictionnaire de Thιologie Catholique tome 1 (1907) 98-103.

1908

MANSI Johannes Dominicus, "Synodi Constantinopolitanae de iterando baptismo a Latinis collato 1755 a mense ianuario ad iulium,' in his Sacrorum Conciliorum Νονα et Amplissima Collectio, tom xxxviii (1908) cls. 575-585.

1909

ΡΕΤΙΤ L., "Abjuration pοur entrer dans l' Ιglise Orthodoxe, grecque et russe," Dictiοnnαire de Thιologie Catholique, tome 1 (1909) 76-90.

1910

BAREILLE G., "[Controverses relatives] au baptκme des hιrιtiques," Dictionnaire de Theologie Catholique, tome 1 (1910) 219-233.

1911

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μ., Δύο εκκλησιαστικά έγγραφα περί του αναβαπτισμού των Δυτικών, Εκκλησιαστικός Φάρος, (1911 ) 226-238.

1913

DYOVOUNIOTES Κ., Τα Μυστήρια της ανατολικής ορθοδόξου εκκλησίας, (The Sacraments of the Eastern Orthodox Church), Athens 1913.

1914

GALTIER Ρ, "La rιconciliation des hιrιtiques," Recherches de Science religieuse, 5 (1914) 201 ff.

1915

DYOVOUNIOTES Κ., Καλλίνικος ο Γ', Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Ιερός Σύνδεσμος, έτος 1915, Νο 251:1- 5, 252:1-5, 253:7-11, 254:9-12, 255:8-11, έτος 1916, 256:5-8, 258:10-13, 259:9-12, 260:3-4, 261:7-11, 262:11-14, 263:7-10, 264:8-11, 265:13-14 (και Ανάτυπον, Αθήναι 1915).

LUBECK Κ., "Die Aufnahme Andersglaόbiger in die griechisch-russische Kirche," Der Katholik, 7 (1915) 1-25.

LUBECK Κ., "Die Wiederfirmung in die griechisch-russische Kirche,"Der Katholik, 9 (1915) 198-214, 10 (1915) 291-293.

PAPADOPOULOS Chrysostomos, "Περί του βαπτίσματος των ετεροδόξων" (=Οn the Baptism of the Heterodox), Εκκλησιαστικός Φάρος 14 (1915) 469-483.

1919

DYOVOYNIOTES Κ., "Το μυστήριον του Χρίσματος εξ επόψεως κανονικής" (=The Sacrament of Chrismation from a canonical stand-point), Καινή Διδαχή, 1 (1919) 178-187.

1923

CHRYSOVERGES Ν., Επίτομος Ιστορία του Σχίσματος των Γραικοκαθολικών εν Συρία, Πειραιεύς 1923.

1924

GEORGIADES Demetrios Archim., "Το βάπτισμα των αιρετικών" (=The Baptism of the Heretics), Νέα Σιών, 19 (1924) 73-83, 97-112, 165-181, 253-260.

1927

CHRISTOPHOROS, Metropolitan of Leontopolis, "Το βάπτισμα και το χρίσμα των αιρετικών" (=The Baptism and Chrismation of the Heretics), Ekklesiastikos Pharos, 26 (1927) 353-357.

VELANIDIOTES Iezekiel, "Τα μυστήρια ετεροδόξων" (=The Sacraments of the Heterodox), Νέα Σιών, 22 (1927) 522-524.

1930

JUGIE Μ., "De receptione Catholicorum et Protestantium in Ecclesiam graeco-russicam," in his Theologia Dogmatica Christianorum Orientalium, t. iii (De Sacramentis), Paris 1930 [see pp. 89-97, 103-125, 144-151].

1931

AGATHANGELOS (Konstantinides), Metropolitan of Chalcedon, "Υπόμνημα περί του κύρους του βαπτίσματος των αιρετικών και των σχισματικών Προς τον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Φώτιον" (=Memorandum οn the Validity of the Baptism of Heretics and Schismatics to His Αll Holiness Ecumenical Patriarch Photios), Ορθοδοξία, 6:66 (1931) 350-355; 6:67 (1931) 417-424.

KALLINIKOS Metropolitan of Proilavon, "Πώς δει δέχεσθαι τους εξ αιρέσεων προσερχομένους τη Ορθοδόξω Εκκλησία" (=Ηοw those from the heresies who come to the Orthodox Church should be received: From Cod. 122 of the Zagora Library), Theologia, 9 ( 1931 ) 240-248.

1932

DOUGLAS J. Α., "The orthodox principle of Economy and its exercise," Theology 24 (1932) 39-47.

GERMANOS Metropolitan of Thyateira, "Το κύρος των προτεσταντικών χειροτονιών και οι ορθόδοξοι" (=The authenticity of the Protestant ordinations and the Orthodox), Πάνταινος, 24 (1935) 145-157 (765-770).

SOFRONIOS former Metropolitan of Leontopolis, "Πώς οι από αιρέσεων τη Ορθοδόξω Εκκλησία, προσερχόμενοι εγένοντο δεκτοί" (=Ηοw those returning from the heresies were accepted into the Orthodox Church), Απόστολος Βαρνάβας, περ. β' τομ.4 (1932) 20-23, 36-38, 53-61, 108-110, 139-143, 156-160, 187-190, 261-263, 281-282, 291-294.

1933

DYOVOUNIOTES Κ., "Η εκκλησιαστική οικονομία εξ επόψεως ορθοδόξου" (=The ecclesiastical economy from an Orthodox point of view), Εκκλησία, 11 (1933) 34-66, 12 (1934) 260-262.

DYOVOUNIOTES Κ., "The principle of Economy," The Church Quarterly Review, 116 (1933) 93-101.

SAVRAMES Evangelos Ι., "Η πρώτη Καθαίρεσις του Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίλλου Ε' του Καρακάλου," Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 10 (1933) 161-186.

1934

DYOVOYNIOTES Κ., "Η εκκλησιαστική οικονομία εξ επόψεως ορθοδόξου" (=The ecclesiastical economy from an Orthodox point of view), Ανάπλασις 47 (1934) 260-262.

1935

CHRISTOPHOROS Metropolitan of Leontopolis, "Η εν ταις χειροτονίαις αποστολική διαδοχή" (=The apostolic succession in the ordinations), Εκκλησιαστικός Φάρος 34 (1935) 145-157.

1937

PIERRE Hieromoine (Dumont), "Ιconomie ecclιsiastique et rιiteration des sacraments," Irιnikon, 14 (1937) 228-247, 339-362.

1938

SARROS A., Βίος Ευστρατίου Αργέντη του Χίου Θεολόγου, Αθήναι 1938.

1947

MANSON Τ.W., "Entry into Membership of the Early Church," The Journal of Theological Studies, 48 (1947) 25-33.

1948

RALLES Konstantinos, "Βάπτισμα αιρετικών" (=The Baptism of the Heretics), Αρχείον εκκλησιαστικού και κανονικού δικαίου (The Archive of ecclesiastical and canonical law), 3 (1948) 9-23.

1949

ALIVISATOS H., Η Οικονομία κατά το κανονικόν δίκαιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας (=The Economy according to the Canon Law of the Orthodox Church), Athens 1949 [pp. 69-71 οn Baptism].

1950

ALIVISATOS Η., "L' ιconomie d'aprθs le droit canonique de l' ιglise orthodoxe," Revue hellιnique de droit internationale, 4 (1950) 5-13. [same article in 1953]

1952

GERMANOS Metropolitan of Ainos, "Περί τον κύρους του βαπτίσματος των αιρετικών" (=On the Validity of the Baptism of Heretics), Ορθοδοξία, 27 (1952) 199-212, 295-326.

JΑΝΙΝ Raymond, "La Rιbaptisation des Latins dans les Ιglises Orthodoxes," Annuaire de l'Ιcole des Legislations religieuses, 3 (1952) 59-66.

PANAGIOTAKOS Panagiotes Ι., "Αι κανονικαί διατυπώσεις επί εισδοχής ετεροδόξων χριστιανών εις την Ανατολικήν Ορθόδοξον του Χριστού Εκκλησίαν κατά το ισχύον ελληνικόν εκκλησιαστικόν δίκαιον" (=The Canonical formularies concerning the entry of heterodox Christians into the Eastern Orthodox Church of Christ according to the established ecclesiastical Law), Αρχείον εκκλησιαστικού και κανονικού δικαίου, 2 (1952) 87-92.

PAPADOPOULLOS Theodore Η., Studies and Documents relating tο the History of the Greek Church and People under Turkish Domination (Bibliotheca graeca Aevi posterioris Ι), Bruxelles 1952 [cf. especially part ii and part iii which deal with Patriarch Cyril V and the opposition to his views].

1953

ALIVISATOS Η., "L' economie d' aprθs le Droit canon de 1' Ιglise orthodoxe," Atti dello viii Congresso Intern. di Studi bizantini 1951, Rome 1953, ii 269-276.

KARMIRES Ιοannis Ν., "Παράρτημα, Πώς δεί δέχεσθαι τους προσιόντας τη Ορθοδοξία ετεροδόξους, αναγνώρησις των μυστηρίων αυτών και ιδία των αγγλικανικών χειροτονιών, μυστηριακή κοινωνία, κλπ." (=Appendix: Ηοw the Heterodox who come to Orthodoxy should be received, the Recognition of their Sacraments and especially of the Anglican Ordinations, sacramental communion, etc.), in his Τα Δογματικά και Συμβολικά Μνημεία της Ορθοδόξου Καθολικής (=The Dogmatic and Symbolic Μοnuments of the Orthodox Catholic Church), νοl. 2, Athens 1953, pp. 972-1050.

1954

KARMIRES Ioannis Ν., "Πώς δει δέχεσθαι τους προσιόντας τη Ορθοδοξία." (=Ηοw the heterodox who come to Orthodoxy should be received), Θεολογία, 25 (1954) 211-243.

KARMIRES John, "Ways of accepting non-Orthodox Christians into the Orthodox Church," Greek Orthodox Theological Review, 1 (1954) 38-47 (part Ι, not completed by other parts).

WENGER Α., "La rιconciliation des hιrιtiques dans l' Ιglise Russe, Le Trebnik de Pierre Moghila," Revue des Ιtudes Byzantines, tom. 12 (1954) 144-175.

1956

CHRISTOPHILOPOULOS Anastasios Ρ.,"Η εις την Ορθοδοξίαν προσέλευσις των αλλοθρήσκων και ετεροδόξων" (=The Reception of people from other religions and heterodox Christians into the Orthodox Church), Θεολογία, 27 (1956) 53-205, 196-205.

1957

AGAPIOS & NICODEMOS (Eds.). The Rudder (Pedalion) of the Metaphorical Ship of the Holy Catholic and Apostolic Church of the Orthodox Christians, OrAll the Sacred and Divine Canons ...Transl. By D. Cummings, Published by The Orthodox Christian Educational Society, Chicago Illinois 1957 (reprinted in 1983).

CHRISTOPHILOPOULOS Anastasios Ρ., "The entry into Orthodoxy of heterodox Christians and followers of other religions," in his Θέματα Βυζαντινού εκκλησιαστικού δικαίου, Athens 1957, pp.13-15.

KOTSONIS Jerome, Η κανονική άποψις περί επικοινωνίας μετά των Ετεροδόξων (The canonical υiew οn communication with the heterodox), Athens 1957.

KOTSONIS. Jerome, Προβλήματα της "εκκλησιαστικής οικονομίας" (Problems of "ecclesiastical economy "), Athens 1957.

1958

GREGORIOU P., Σχέσεις Καθολικών και Ορθοδόξων, Αθήναι 1958.

1959

GRITSOPOULOS, Tasos Ath., "Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλος Ε' ο Καράκαλλος,"Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τομ. 29 (1959) 367-389.

1961

MANSI Johannes Dominicus, Sacrorum Conciliorum Νονα et Amplissima Collectio, vοl. 38, Akademische Druck -U. Verlagsanstalt, Gratz-Austria, 1961. [cf. Synodae Constantinopolitanae, cls. 575-640]

1962

PIERRE Eveque (L'Huillier), "Les Divers Modes de Reception des Catholiques-Romains dans l' Orthodoxie," Le Messager Orthodoxe, 1 (1962) 15-23.

KOTSONIS Ieronymos, "Heretical Baptism," Encyclopedia of Religion and Ethics, Athens vοl. 1 (1962) 1092-1095.

1964

KALLISTOS (WARE) Bishop Of Diokleia, Eustratios Argenti: A Study of the Greek Church under Turkish Rule, Oxford University Press, Oxford 1964.

KARMIRES Ιοan., Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (=Orthodoxy and Roman Catholicism), Athens 1964.

1965

THOMSON F. J., "Economy: Αn Examination of the Various Theories of Economy Held within the Orthodox Church, with Special Reference to the Ecumenical Recognition of the Validity of non-Orthodox Sacraments, "Journal of Theological Studies, n.s. 16 (1965) 368-420.

VAN DER MENSBRUGGHE, Alex., "Les sacraments. Ponts οu murs entre l' Orthodoxie et Rome? "Messager de l' exarchat du patriarche russe en Europe occidentale, 13 (1965) 162-185).

1967

AUBRY Α., "Faut-il rebaptiser?" Nouvelle Revue Thιologique, 89 (1967) 183-201.

1968

FOUYAS Methodios, "Περί του κύρους των αιρετικών μυστηρίων εν τη αρχαία εκκλησία" (= Οn the validity of the heretical sacraments in the ancient Church), Κανονικά και ποιμαντικά πάρεργα (Canonical αnd Pastoral Addenda), nο 4, Athens 1968.

1970

DUCHATELEZ Κ., "La notion d' ιconomie et des richesses thιologiques," Nouvelle Revue Thιologique, 92 ( 1970) 267-292; also in Greek in Προβλήματα Θεολογίας, 4 (1971) 39-62.

HOUSSIAU Α., "Implications thιologiques de la reconnaissance interecclιsiale du baptκme," Revue Thιologique de Louvain, 1 (1970) 393-410.

SKOUVARAS Ε., "Στηλιτευτικά Κείμενα του ΙΗ' αιώνος (κατά των αναβαπτιστών) = Cencorious Texts of the Eighteenth Century (against the anabaptists)," Byzantinisch-Neugriechische Jahrbόcher, 20 (1970) 50-227.

STANILOAE Dumitru, "The Economy of Salvation and Ecclesiastical 'Economia,'" Diαkonia, 5 (1970) 115-123, 218-231.

1971

"Η Οικονομία εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία" (Economy in the Orthodox Church), in Προς την Μεγάλην Σύνοδον (Towards the Great Council), published by the Secretariat of the Preparation for the Holy and Great Synod of the Orthodox Church, Orthodox Center of the Ecumenical Patriarchate, Chambιsy (Geneva) 1971, pp. 50- 65.

DUCHATELEZ Κ., "L' ιconomie baptismale dans l' Ιglise Orthodoxe," Istina, 16 (1971) 13-36.

KOTSONIS Jerome, Problemes de l'ιconomie ecclesiastique, transl. by Ρ.Dumont, Duculot, Gembloux 1971.

STAN Liviu, "Economy and Intercommunion," Diakonia, 6 (1971) 202-220.

1972

Η εκκλησιαστική οικονομία. Υπόμνημα εις την ιεράν Σύνοδον της εκκλησίας της Ελλάδος (The Ecclesiastical Economy: Α Memorandum tο the holy Synod of the Church of Greece), by Prof. Ρan. Bratsiotis, Ρan. Trempelas, Κ. Mouratides, Andreas Theodorou and Nik.Bratsiotis, Athens 1972.

PETER Bishop (L'Huillier), "Ιconomie et thιologie sacramentaire," Istina, 17 (1972) 17-20.

CONGAR Υ, "Propos en vue d' une Thιologie de l' ιconomie: la Tradition latine," Irιnikon, 45 (1972) 155-206.

1973

"L' ιconomie dans l' Ιglise Orthodoxe: Rapport soumis ΰ la premiere Confιrence panorthodoxe prιconciliaire," Irιnikon, 66:2 (1973).

De CLERCQ Charles, "Ministere et sujet des sacraments dans les anciens canons et aujourd' hui," Κanon. Jahrbuch der Gesellschaft fόr das Recht der Ostkirchen 1 (1973) 54-58.

DUCHATELEZ Κ., "Le principe de l' ιconomie baptismale dans l' antiquitθ chrιtienne," Istina, 18 (1973) 327-358.

DUCHATELEZ Κ., "L' ιconomie dans l' Ιglise Orthodoxe," Irιnikon, 66:2 (1973) 198-206.

DUCHATELEZ Κ., "La 'condescendance' divine et l' histoire du salut," Nouvelle Revue Thιologique, 95 (1973) 593-621.

RAI, Pierre Mgr, "L' ιconomie dans le droit canonique byzantin des origines jusqu' au XIe siθcle: Recherches historiques et cannoniques," Istina, 3 (1973) 260-326.

RAI, Pierre Mgr, "L' ιconomie chez les Orthodoxes depuis 1755," Istina, 3 (1973) 359-368.

VAGAGGINI Cipriano, "Possibilitΰ e limiti del riconoscimento dei ministeri non cattolici. Riflessioni a partire dalla prassi della 'economia' a dalla dottrina del 'carattere'," Ministeres et celebration de l' eucharistie. Sacramentum Ι, Studia Anselmiana 61 (1973) 250- 320.

1974

BAVAUD G., "Un thθme important proposι au futur Concile orthodoxe: l'ιconomie," Ιvangile et Mission, 40 (1974) 631-633.

1975

NIHAL Α., "Sacraments: An Insight from the Orthodox Church," Chicago Studies, 14 (1975) 252-259.

1976

FAHEY Michael Α., "Ecclesiastical 'Economy' and mutual recognition of faith: a Roman Catholic perspective," Diakonia 11 (1976) 204-223.

SALACHAS D., "Ιl principione "oikonomia" e di "akribeia" nella chiesa ortodossa greca odierna,"Nicolaus 2 (1974) 315-344.

1977

PHIDAS Vlasios Ι., Θεολογικός Διάλοyος ορθοδόξου και ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας από του σχίσματος μέχρι της αλώσεως (=The Theologicαl Dialogue of the Orthodox and the Roman Catholic Church frοm the Schism to the Captivity of Constantinople (1054-1453), Athens 1977.

1980

PETER Bishop (L'Huillier), "The Reception of Roman Catholics into Orthodoxy: Historical Variations and Norms," Saint Vladimir's Theological Quarterly, 24:2 (1980) 75-82.

PRZEKOP Ε., "Die 'Rebaptizatio Ruthenorum' auf dem Gebiet Polens vor der Union von Brest (1596)," Ostkirchliche Studien, 29 (1980) 273-282.

1982

ORSY Ladislas, "Ιn search of the meaning of oikonomia: report οn a convention," Theological Studies, 43:2 (1982) 312-319.

ZIZIOULAS J., "The ecclesiological presuppositions of the holy Eucharist," Nicolaus, 10 ( 1982) 333-350.

1983

METALLINOS George D., Ομολογώ εν Βάπτισμα, Athens 1983.

METHODIOS (Fouyas), Archbishop of Thyateira and Great Britain, "Περί την εκκλησιαστικήν οικονομίαν" (=Οn Ecclesiastical Economy), in his Θεολογικαί και Ιστορικαί Μελέται=Theological and Historical Studies, vοl. 4 (1983) 155-310 [reprinted from Ekklesiastikos Pharos 56 (1974) 5ff, 57 (1975) 65ff, 58 (1976) 9ff].

PETER Bishop (L'Huillier), L' ιconomie dans la tradition de l' Ιglise Orthodoxe," Jahrbuch der Gessellschaft fόr das Recht der Ostkirchen, 6 (1983) 19-38.

1984

ERICKSON John Η., "Reception of Νοn-Orthodox into the Orthodox Church," Diakonia, 19 (1984-5) 68-86.

1987

ERICKSON John Η., "Divergencies in Pastoral Practice in the Reception of Converts," Orthodox Perspectives οn Pastoral Praxis, ed. by Theodore Stylianopoulos, Holy Cross Orthodox Press, Brookline Μa, 1987 [see pp. 149-177].

1988

ERICKSON John Η., "Sacramental 'Economy' in Recent Roman Catholic Thought," The Jurist, 48 (1968) 653-667.

GIANNOPOULOS Vasileios Ν., "Η αποδοχή των αιρετικών κατά την Ζ' Οικουμενικήν Σύνοδον. Πώς δει τους από των αιρέσεων προσερχομένους δέχεσθαι = The reception of the Heretics according to the Seventh Ecumenical Council: Ηοw those who come from the heresies should be received," Theologia (Athens) 59:3 (1988) 530-579.

1991

ERICKSON, John Η., "The Problem of Sacramental Economy," in his The Challenge of Our Past, St. Vladimir's Seminary Press, Crestwood, New York 1991, pp. 115-132.

1994

METALLINOS George D., I Confess One Baptism ... Interpretation and Application of Canon VII of the Second Ecumenical Council by the Κοllyvades and Constantine Oikonomos, translated by Hieromonk Seraphim, St. Ρaul's Monastery, Holy Mountain 1994.

1995

CHRYSOSTOME (Konstantinides) Metropolitan of Ephesus, H aναγνώριση των Μυστηρίων των ετεροδόξων στις διαχρονικές σχέσεις Ορθοδοξίας και Ρωμαιοκαθολικισμού (=The Recognition of the Sacraments of the Heterodox in the Diachronic Relations between Orthodoxy and Roman-Catholicism), Ekdoseis Epektasis, Katerine Greece 1995 [it contains an extensive Bibliography οn pp. 225-249] [in Greek].

PHIDAS Vlasios Ι., "Πηδάλιον και εκκλησιαστική συνείδηση, Ορθόδοξη Μαρτυρία 45 (1995) 78-84.

1996

GEDEON Manuel Ioan., Πατριαρχικοί Πίνακες περί των πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως (36-1884 AD), 2nd edition, Athens 1996.

1997

ERICKSON John Η., "The Reception of Νon-Orthodox into the Orthodox Church: Contemporary Practice," Saint Vladimir's Theological Quarterly, 41 (1997) 1-17.

PHIDAS Vlassios I.,Ιεροί Κανόνες Αθήναι 1997.

1998

ERICKSON John Η., "Οn the Cusp of Modernity: The Canonical Hermeneutic of St. Nikodemos the Hagiorite (1748-1809), St. Vladimir's Theological Quarterly, 42:1 (1998) 45-66.

PANTELEIMON (Rodopoulos) Metropolitan of Tyroloe & Serention (Rodopoulos), Επιτομή Κανονικού Δικαίου εκδόσεις Δεδούση, Θεσσαλονίκη 1998.

NOTES

* This paper was prepared for and read at the Orthodox/Roman Catholic Dialogue (USA) in 1998.

Previous Page